Singapore's Khanqah Khairiyyah
Singapore's Abil Khair Organization
Shaykh Qurbi Shah
QUR'AN AUDIO

Dada Murshid's Khalifa Shaykh Qurbi Shah Q.S.A.

Friday, 07 Feb 1975,
25 Muharram 1395


        
426 Siglap Road, 455933, Singapore
+6584117072
sc