Singapore's Khanqah Khairiyyah
Diary @ Khanqah Khairiyyah
Search

All times are Beijing, Hong Kong, Singapore, Perth

21 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
28 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
11 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
18 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
25 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Oct 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Nov 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Nov 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Nov 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Nov 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Nov 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
11 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
18 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
25 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
8 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
15 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
22 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
29 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
14 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
21 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
28 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
          
426 Siglap Road, 455933, Singapore
+6584117072
sc