Singapore's Khanqah Khairiyyah
Singapore's Abil Khair Organization
Diary @ Khanqah Khairiyyah
Search

All times are Beijing, Hong Kong, Singapore, Perth

3 Dec 2020, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
8 Dec 2020, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
15 Dec 2020, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
22 Dec 2020, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
29 Dec 2020, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Jan 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Jan 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Jan 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Jan 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Jan 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Feb 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Feb 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Feb 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Feb 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Feb 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Mar 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Apr 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Apr 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Apr 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Apr 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Apr 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 May 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 May 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
11 May 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
18 May 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
25 May 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
8 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
15 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
22 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
29 Jun 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Jul 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Jul 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Jul 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Jul 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Jul 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
10 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
17 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
24 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
31 Aug 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Sep 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Sep 2021, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
        
426 Siglap Road, 455933, Singapore
+6584117072
sc