Singapore's Khanqah Khairiyyah
Diary @ Khanqah Khairiyyah
Search

All times are Beijing, Hong Kong, Singapore, Perth

18 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
25 Dec 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
8 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
15 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
22 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
29 Jan 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Feb 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Mar 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Apr 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
14 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
21 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
28 May 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Jun 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Jun 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
11 Jun 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
18 Jun 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
25 Jun 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Jul 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Aug 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Aug 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Aug 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Aug 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Aug 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Sep 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Sep 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
10 Sep 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
17 Sep 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
24 Sep 2019, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
          
426 Siglap Road, 455933, Singapore
+6584117072
sc