Singapore's Khanqah Khairiyyah
Diary @ Khanqah Khairiyyah
Search

All times are Beijing, Hong Kong, Singapore, Perth

12 Dec 2017, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Dec 2017, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Dec 2017, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
9 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
16 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
23 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
30 Jan 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Feb 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Feb 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Feb 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Feb 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Feb 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 Mar 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Mar 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
13 Mar 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
20 Mar 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
27 Mar 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Apr 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Apr 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
10 Apr 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
17 Apr 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
24 Apr 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
1 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
8 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
15 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
22 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
29 May 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Jun 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Jun 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
12 Jun 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
19 Jun 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
26 Jun 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
3 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
5 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
10 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
17 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
24 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
31 Jul 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
2 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
7 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
14 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
21 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
28 Aug 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
4 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
6 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Silsilah Chistia, Qadriah, Suharwardiyah, Sanusiyah, Naqshabandiayah 426 Siglap Road, Singapore 455933
11 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
18 Sep 2018, 8:00 pm - 11:00 pm Ratib Al-Haddad 426 Siglap Road, Singapore 455933
          
426 Siglap Road, 455933, Singapore
+6584117072
sc